top of page

Pomůžeme vám
s rozvojem území!

Urbanismus a péče o rozvoj obce jsou hlavní součástí naší praxe. Klademe důraz na racionální a funkční analýzu stavu území, aktérů v něm a jejich potřeb. Hledáme všestranně udržitelná řešení. Zabýváme se městem i vesnicí. Pomáháme aktivizovat zanedbaná území a revitalizovat sídliště
i areály. Každá obec je komplexní organismus. Pomůžeme vám ho ozdravit
a dotvořit tak, aby správně fungoval.

Urbanistické koncepce a vize
Častým problémem obcí je jejich nekoncepční rozvoj a chybějící vize – kam má obec směřovat a jaké hodnoty ukotvovat. Dochází tak
k nekoncepčním záměrům, které na sebe
v čase narážejí a stojí si v cestě, k mrhání rozpočtů obcí a obecně k neefektivnímu rozvoji. Naším cílem je tvorba dokumentů, které jasně pojmenovávají vizi rozvoje obce,
a to nejenom v urbanistické rovině,
ale i v rovině společenské a ekonomické.
V návrhu je pro nás důležitá implementace této vize do prostoru (umisťování veřejných funkcí, hierarchizace veřejného prostranství
a koordinace důležité infrastruktury).
Tak vzniká funkční dokument, za kterým
by vedení a obyvatelé měli stát a postupně
ho naplňovat.

 

Územní studie a regulační plány

Územní urbanistické studie a regulační plány řeší rozvoj území – ať už prázdného, ještě nedostavěného, nebo zanedbaného – tedy určeného k revitalizaci. Území je potřeba analyzovat jak z hlediska fyzického prostředí, tak z hlediska majetkoprávních vztahů, záměrů a potřeb. Spolu s vámi hledáme vizi území
a strategii jeho budoucí proměny. Urbanistický návrh klade důraz na posílení potenciálů
a nosné charaktery území, navrhuje efektivní způsoby řešení hrozeb a slabých míst. Území musí fungovat v každém okamžiku, proto je třeba hledat flexibilní řešení a vhodné fázování jeho proměny. Výsledkem práce je plán budoucího rozvoje území, který je v souladu
s celkovou vizí obce a s potřebami všech aktérů a který nastavuje taková pravidla rozvoje, že ho lze postupně realizovat. Proces
a obsah jednotlivých fází si můžete projít zde.

Revitalizace brownfieldů

Zanedbaná a nevyužitá území jsou zátěží,
ale zároveň obrovským potenciálem mnoha českých obcí. Využití brownfieldů namísto okolní krajiny se zdá být komplikovanější,
avšak z dlouhodobého hlediska je pro obce udržitelnější. Pomůžeme vám území brownfieldu zanalyzovat, zmapovat aktéry
v území, najít společně vizi a nastavit vhodný proces transformace včetně fázování
a dočasného využití – iniciace.

Revitalizace sídlišť

Na sídlištích bydlí značná část obyvatel v obci. Většina sídlišť se potýká s podobnými problémy – chybí zde přirozené centrum, je tu nedostatek parkování, velké plochy neurčitého veřejného prostoru a množství těžko udržovatelné zeleně. Revitalizace sídlišť si klade za cíl reorganizovat veřejný prostor tak, aby se na sídlištích zvýšila kvalita života, a dle možností optimalizovat a hierarchizovat jeho veřejná prostranství.

Obnova venkova

Vesnice, návsi, okolní krajina i vodní soustavy zasluhují stejně pozornosti jako vše ostatní. Navrhujeme drobné zásahy do vesnic, úpravy prostranství, obecních objektů i řešení krajiny.

Analýza území, aktérů a potřeb

Analýza je jedna z nejdůležitějších a nutných částí projektu. Důkladná analýza, shromáždění dat a informací je prvním krokem k úspěchu jakéhokoliv projektu. Je třeba zanalyzovat fyzické aspekty území, provést SWOT analýzu, znát potenciály a limity, získat data a zmapovat aktéry v území, jejich potřeby a vztahy. Výsledkem analýzy jsou doporučení dalších kroků.

Pro shrnutí základních procesů plánování, projektování a vrstev obce jsme na základě dlouholetých zkušeností připravili Manuál pro vaši obec zdarma ke stažení.

bottom of page